dostawa materiałów i odczynników

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
31-571 Kraków, 
ul. Mogilska 109
Tel. (012) 61 54 661
WWW malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ponizej-30-000-euro/2018gmt58

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

dostawa materiałów i odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i odczynników dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie 31-571 (dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego). 

Specyfikacja

malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ponizej-30-000-euro/2018gmt58

LINK do SIWZ

http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ponizej-30-000-euro/2018gmt58

Załączniki do spec.

ogl

WymaganiaSPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy przygotować według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie składania ofert handlowych. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.W razie wystąpienia opóźnienia w realizacji dostawy zgodnie z przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się

do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy zgodnie
z przedmiotem zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia.

Osoba do kontaktu

Katarzyna Lasiewicz tel. (012) 61 54 661 e-mail: katarzyna.lasiewicz@malopolska.policja.gov.pl

Sekcja Uzbrojenia i Techniki Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji W Krakowie.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający określa termin dostawy zamówienia:

- do 14 dni roboczych od daty przesłania zamówienia,(ewentualnie należy wskazać realny termin dostawy, w przypadku braku wskazania realnego terminu dostawy – Zamawiający przyjmuje termin jw.), realizacja zakupu nastąpi na podstawie zamówienia (zatwierdzony skan zamówienia zostanie przesłany na adres e-mail Wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
31-571 Kraków, 
ul. Mogilska 109

2018-05-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy Wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. Dopuszczalne jest składanie ofert na poszczególne pozycje zapytania.

Data dodania

2018-05-14