dostawa materiałów do badań laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 
Tel. +48 81 537 51 79
Fax. +48 81 537 51 79
E-mail zaopatrzenie@hektor.umcs.lublin.pl
WWW www.umcs.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

dostawa materiałów do badań laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań laboratoryjnych.
Zamówienie zawiera 5 pozycji asortymentowych, dopuszczalne składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku do Zaproszenia „Opis przedmiotu zamówienia”

Odczynniki do izolacji I powielenia DNA z pszczoły 
- S113 Maximo Taq DNA Polymerase (2X pre-mic, 12 x 100 react, ready to use) 
- 104-101 Exgene ™ Tissue SV mini
Odczynnik do barwienia DNA w żelu agarozowym 
- dsGreen Gel Staining Solution, 1000x
Zoptymalizowany zestaw do izolacji DNA 
z zarodników oraz reakcji PCR umożliwiający aplikację trudnych sekwencji GC 
- DNeasy Blood & Tissue Kits Cat No./ID: 69506 250U
- Taq PCR Master Mix Kit Cat No./ID: 201443 250U
Zestaw do uwidocznienia próbek DNA przed nałożeniem w żelu agraozym 
oraz wskaźnik wielkości DNA 
- DNA Loading Dye & SDS Solution (6X) R1151 
- 100bp DNA Ladder 15628019
Pokarmy dla pszczół do doświadczeń
- Apifonda - Fondant pszczeli, ciasto do podkarmiania pszczół 

Specyfikacja

www.umcs.pl/pl/zapytania-ofertowe,2282,dostawa-materialow-do-badan-labor...

LINK do SIWZ

http://www.umcs.pl/pl/zapytania-ofertowe,2282,dostawa-materialow-do-badan-laboratoryjnych-do-umcs-w-lublinie,54244.chtm

Załączniki do spec.

Załącznik

Wymagania

3. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem „Formularza ofertowego”, stanowiącego Załącznik do Zaproszenia.
2) Oferta winna być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
3) W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem” i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym: 
„Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów do badań laboratoryjnych, oznaczenie sprawy: PU/89-2017/DOP-z”. 
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu

Leszek Jurek, tel. 81 5375711, 5700, e-mail: leszek.jurek@poczta.umcs.lublin.pl

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; do godz. 13.00

2017-09-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

Uwagi

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie podmiotowej BIP
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia.
10. W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.Ogłoszony
08.09.2017

Data dodania

2017-09-11