Dostawa maszyny do badania momementu obrotowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

"ROZTOCZE" ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY RAK ROMAN
22-600 Tomaszów Lubelski
Roztocze 18
Tel. +48 668 897 205
Fax. 846647478
E-mail cbr@roztocze.eu
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190170

Województwo

lubelskie

Powiat

tomaszowski

Treść zamówienia

Dostawa maszyny do badania momementu obrotowego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest wybór dostawcy maszyny do badania momentu obrotowego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: 3.1 Przedmiot zamówienia: maszyna do badania momentu obrotowego
3.1.1 Minimalny moment obrotowy maszyny 90 Nm kalibrowany od 1 Nm do max wartości momentu obrotowego (czyli zakres od 1 do 90 Nm)
3.1.2 Maszyna musi być wyposażona w cyfrowy odczyt momentu obrotowego oraz osłonę bezpieczeństwa. 
3.1.3 Maksymalna średnica badanych próbek 150 mm lub więcej. Maksymalna długość badanych próbek 250 mm lub więcej - przestrzeń pomiędzy uchwytami. 
3.1.4 Maszyna musi być wyposażona w komputer wraz z oprogramowaniem do obsługi maszyny oraz drukarkę i monitor. 
3.1.5 Maszyna do pomiaru momentu obrotowego wykorzystywana do określenia skrętnych właściwości materiałów. Oznacza m.in.: moduł sprężystości przy skręcaniu, granicę plastyczności na ścinanie, wytrzymałość na ścinanie, moduł pęknięcia pryz ścinaniu i ciągliwość.
3.1.6 Wysoka sztywność obrotowa. 
3.1.7 Uchwyty stałe i obrotowe.
3.1.8 Pełna kontrola i komunikacja z oprogramowaniem w celu odczytania danych i wygenerowania wykresu danych.
3.1.9 Napęd zmotoryzowany
3.1.10 Głowica pomiarowa, jednopunktowa, z dokładnym pomiarem siły przesuniętej z osi obrotu, z obliczaniem aktualnego momentu obrotowego na próbce za pomocą oprogramowania. 
3.1.11 Rozdzielczość głowicy pomiarowej co najmniej 0,001% w pełnej skali pomiarowej, czyli w zakresie od 1 do 90 N·m.
3.1.12 Prędkość testu: w zakresie co najmniej od 0 do 1800 °/min.
3.1.13 Odległość między uchwytami: >300mm
3.1.14 Wysokość osi obrotowej: 170mm
3.1.15 Cyfrowy odczyt momentu obrotowego
3.1.16 Rozdzielczość: co najmniej 0,1 stopni
3.1.17 Możliwość wykonania badań cyklicznych
3.1.18 Drzwi bezpieczeństwa z poliwęglanu o grubości co najmniej 6mm.
3.1.19 Oprogramowanie umożliwiające zbieranie i opracowanie danych, archiwacja danych, tworzenie raportów, eksportowania przetwarzanych danych jako pliki ASCII, możliwość otwierania i wklejania danych z plików ASCII do MS-Excel. 
3.1.20 wsparcie techniczne / reakcja na zgłoszenie - min. 48 h
3.1.21 Gwarancja i serwis min. 36 mc
Opis: Przedmiotem zamówienia jest maszyna do badania momentu obrotowego wykorzystywanego m.in do oznacza takich parametrów jak: moduł sprężystości przy skręcaniu, granicę plastyczności na ścinanie, wytrzymałość na ścinanie, moduł pęknięcia pryz ścinaniu oraz ciągliwość.
Kod CPV: 38540000-2
Nazwa CPV: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190170

CPV

38540000-2: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Wymagania

Nie dotyczy
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty
Nie dotyczy

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: cbr@roztocze.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Małgorzata Wójcik
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 668 897 205

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 16 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

"ROZTOCZE" ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY RAK ROMAN, cbr@roztocze.eu
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Zamojska 42A

2019-06-24

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

8.2 Kryterium oceny oraz sposób dokonania oceny ofert:
A. Cena netto (podana w PLN lub EUR*). * W przypadku ofert w walucie obcej podać wartość oferty w walucie oraz wartość w PLN przeliczoną po średnim kursie NBP z dnia wyboru oferty. Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/ EUR będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / Cr ) x 100 pkt.
gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze,
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie.
Maksymalna ilość punktów 100. 
8.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres email wskazany w ofercie.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 2.1 Termin składania ofert: do 24.06.2019 r. godz. 23.59
2.2 Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cbr@roztocze.eu lub osobiście/kurierem pod adresem: ul. Zamojska 42A, 22-600 Tomaszów Lubelski,
2.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
2.4 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Małgorzata Wójcik (+48 668 897 205)
2.5 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: lubelskie Powiat: tomaszowski Miejscowość: Tomaszów Lubelski 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-06-12