dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Łódzki
90 - 136 Łódź
Narutowicza 68
Tel. (+ 4842) 6354326
Fax. 6354326
WWW bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/dostawa-i-instalacja-urzadzen-laboratoryjnych-1530887225000

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych 
Przedmiot zamówienia został podzielony 7 na części.

Specyfikacja

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/dostawa-i-instalacja...

LINK do SIWZ

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/przetarg/szczegoly/dostawa-i-instalacja-urzadzen-laboratoryjnych-1530887225000

Załączniki do spec.

28.zp.2018.n_ogloszenie_o_udziel_zamow_dii.doc

Wymagania

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie.
2. Wykonawca składa ofertę wyłącznie na Formularzu oferty (załącznik nr 1) opublikowanym w ogłoszeniu. Oferty złożone w inny sposób nie uwzględniający warunków zawartych w ogłoszeniu i Formularzu oferty nie będą podlegały ocenie.
3. Wykonawca do Formularza oferty dołącza wypełniony załącznik nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części, w których składa ofertę. Wykonawca zobowiązany jest wskazać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia wpisując informacje w odpowiednich wierszach kolumny 2 (Parametry oferowane) załącznika nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia). Jeżeli sformułowanie umieszczane przez Wykonawcę w odpowiednim wierszu kolumny 2 miałoby mieć taką samą treść jak umieszczone przez Zamawiającego w kolumnie 1 (Parametry wymagane nie gorsze niż), Wykonawca może wpisać słowo „zgodne”, będące potwierdzeniem parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w treści kolumny 1 (Parametry wymagane nie gorsze niż) załącznika nr 3 (Opis przedmiotu zamówienia). Oferta bez załącznika nr 3 nie będzie podlegała ocenie.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 
6. Na kopercie, w której znajduje się oferta należy napisać numer postępowania podany w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia.
7. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na daną część.

Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00.-15.00 jest:
mgr Andrzej Tazbir - Dział Zakupów UŁ – tel. 42 635 43 26.

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane:
- w części 1 w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
- w części 2 w terminie do 56 dni od daty podpisania umowy,
- w części 3 w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
- w części 4 w terminie do 84 dni od daty podpisania umowy,
- w części 5 w terminie do 56 dni od daty podpisania umowy,
- w części 6 w terminie do 56 dni od daty podpisania umowy,
- w części 7 w terminie do 56 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Łódzki
90 - 136 Łódź
Narutowicza 68, godz. 12:00

2018-07-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena brutto

Data dodania

2018-07-09