Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
31-120 Kraków
Mickiewicza 21
Tel. +48 126624412
Fax. +48 126624410
E-mail paulina.zurek@urk.edu.pl
WWW dzp.urk.edu.pl/

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zwanej dalej „sprzętem”. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (liczba części: 14). Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części:
Zadanie nr 1 - Spektrofotometr
Zadanie nr 2 - Termostat Peltiera
Zadanie nr 3 – Wilgotnościomierz
Zadanie nr 4 – Gęstościomierz oscylacyjny
Zadanie nr 5 – Waga gęstościwa
Zadanie nr 6 – Wiskozymetr cyfrowy
Zadanie nr 7 – Wiskozymetr kulkowy
Zadanie nr 8 – Mętnościomierz
Zadanie nr 9 – Łaźnia wodna z wytrząsaniem
Zadanie nr 10 – Myjka ultradźwiękowa
Zadanie nr 11 – Rotator (mieszadło obrotowe)
Zadanie nr 12 – Mieszadło magnetyczne z grzaniem
Zadanie nr 13 – Płyta grzejna
Zadanie nr 14 – Łaźnia piaskowa

Specyfikacja

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
675-000-21-18
al. Mickiewicza 21
Kraków
31-120
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Żurek
Tel.: +48 126624412
E-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl
Faks: +48 126624410
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.urk.edu.pl
Wadium
Zamawiający określa kwotę wadium w następujących wysokościach:
1) Zadanie nr 1 – 200,00 PLN
2) Zadanie nr 2 – 100,00 PLN
3) Zadanie nr 3 – 10,00 PLN
4) Zadanie nr 4 – 250,00 PLN
5) Zadania nr 5 – 150,00 PLN
6) Zadanie nr 6 – 350,00 PLN
7) Zadanie nr 7 – 500,00 PLN
8) Zadanie nr 8 – 120,00 PLN
9) Zadanie nr 9 – 110,00 PLN
10) Zadanie nr 10 – 170,00 PLN
11) Zadanie nr 11 – 100,00 PLN
12) Zadanie nr 12 – 50,00 PLN
13) Zadanie nr 13 – 150,00 PLN
14) Zadanie nr 14 – 160,00 PLN
Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23), art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie Zamawiającego:
1. Wykaz dostaw wraz z dowodami.
2. Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego.
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informacja została zawarta w Rozdziale XIX SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4291

LINK do SIWZ

http://dzp.urk.edu.pl/

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38433000-9: Spektrometry
38120000-2: Przyrządy meteorologiczne
38420000-5: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów
38425000-0: Urządzenia mechaniki płynów
42943000-8: Łaźnie termostatyczne i akcesoria
42924730-5: Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem
38436500-5: Mieszadła mechaniczne
38436400-4: Wstrząsarki magnetyczne

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy dostawy aparatury laboratoryjnej o wartości (każda) nie niższej niż:
Zadanie nr 1 – 4 000,00 PLN
Zadanie nr 2 – 2 000,00 PLN
Zadanie nr 3 – 200,00 PLN
Zadanie nr 4 – 5 000,00 PLN
Zadanie nr 5 – 3 000,00 PLN
Zadanie nr 6 – 7 000,00 PLN
Zadanie nr 7 – 10 000,00 PLN
Zadanie nr 8 - 2 500,00 PLN
Zadanie nr 9 - 2 500,00 PLN
Zadanie nr 10 - 3 700,00 PLN
Zadanie nr 11 - 2 200,00 PLN
Zadanie nr 12 - 1 100,00 PLN
Zadanie nr 13 - 3 300,00 PLN
Zadanie nr 14 - 3 000,00 PLN
Wykonawca może w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
675-000-21-18
al. Mickiewicza 21
Kraków
31-120
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Żurek
Tel.: +48 126624412
E-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl
Faks: +48 126624410
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.urk.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


31-120 Kraków
Mickiewicza 21

2019-09-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


31-120 Kraków
Mickiewicza 21

2019-09-11

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Wadium
Zamawiający określa kwotę wadium w następujących wysokościach:
1) Zadanie nr 1 – 200,00 PLN
2) Zadanie nr 2 – 100,00 PLN
3) Zadanie nr 3 – 10,00 PLN
4) Zadanie nr 4 – 250,00 PLN
5) Zadania nr 5 – 150,00 PLN
6) Zadanie nr 6 – 350,00 PLN
7) Zadanie nr 7 – 500,00 PLN
8) Zadanie nr 8 – 120,00 PLN
9) Zadanie nr 9 – 110,00 PLN
10) Zadanie nr 10 – 170,00 PLN
11) Zadanie nr 11 – 100,00 PLN
12) Zadanie nr 12 – 50,00 PLN
13) Zadanie nr 13 – 150,00 PLN
14) Zadanie nr 14 – 160,00 PLN
Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23), art. 24 ust. 5 pkt 1) oraz pkt 8) ustawy Pzp.
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie Zamawiającego:
1. Wykaz dostaw wraz z dowodami.
2. Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Informację z Krajowego Rejestru Karnego.
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informacja została zawarta w Rozdziale XIX SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4291
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Warszwa
PolskaAdres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01/08/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369069-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-08-06