Dostawa filtrów do strzykawek

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Medycyna:
      drobny sprzęt medyczny, jednorazowego użytku

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-055 Katowice
Poniatowskiego 15
Tel. 32 2083652
Fax. 32 2083589
WWW sum.edu.pl/zp/zapytania-ofertowe-do-30-tys-euro

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Lokalizacje

śląskie / Sosnowiec

Treść zamówienia

Dostawa filtrów do strzykawek 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa filtrów do strzykawek zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertowego dla Katedry i Zakładu Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Specyfikacja

sum.edu.pl/zp/zapytania-ofertowe-do-30-tys-euro

LINK do SIWZ

http://sum.edu.pl/zp/zapytania-ofertowe-do-30-tys-euro

Załączniki do spec.

przetargi.zip

Osoba do kontaktu

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Dominika Szymocha-Kamińska
Dział Zaopatrzenia 
tel. 32 2083652
fax. 32 2083589
dszymocha-kaminska@sum.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa przedmiotu zapytania na podstawie wystosowanego zamówienia do Wykonawcy 
w terminie max. 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-055 Katowice
Poniatowskiego 15

2019-04-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

posób wyboru ofert: 
1. Zamawiający dokona wyboru oferty wg następujących kryteriów:
A – Cena – waga 100 %
A. Kryterium „cena” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to
kryterium otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio
mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
A = ------------------------------------------------------- x 100 punktów
cena brutto oferty badanej
A - liczba punktów za kryterium cena

W cenie brutto zostają zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Uwagi

1. Termin składania ofert upływa 17.04.2019 r. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty tj. do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
2. Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
dszymocha-kaminska@sum.edu.pl

Data dodania

2019-04-12