Dostawa elementów wyposażenia Centrum Badawczo - Rozwojowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

CREATIVE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
63-000 Środa Wielkopolska
Stanisława Taczaka 33
Tel. 693 680 539
E-mail ireneusz.kucharski@gmail.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179020

Województwo

wielkopolskie

Powiat

średzki

Lokalizacje

podkarpackie / tarnobrzeski + Tarnobrzeg

Treść zamówienia

Dostawa elementów wyposażenia Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest wyposażenie Centrum Badawczo Rozwojowego Nowych Materiałów i Technologii Transferu Druku Wodnego w elementy infrastruktury badawczej, która wykorzystana zostanie do przeprowadzenia prac B+R w celu opracowania i wdrożenia na rynek innowacyjnych technologii i rozwiązań w procesie transferu druku wodnego.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia Centrum Badawczo - Rozwojowego Nowych Materiałów i Technologii Transferu Druku Wodnego zgodnego z warunkami umowy i zamieszczoną specyfikacją, w tym:
1. Autorskie stanowisko do badania poziomu zmywalności powłok - 1 szt.
2. Laboratoryjna lakiernia do nanoszenia powłok bazowych, gruntów oraz substancji zwiększających przyczepność właściwej warstwy i/lub do zmiany koloru próbek - 1 szt.
Specyfikacja i wymagane parametry urządzeń podane zostały w załączniku nr 4 - Specyfikacje techniczne.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia Centrum Badawczo - Rozwojowego Nowych Materiałów i Technologii Transferu Druku Wodnego zgodnego z warunkami umowy i zamieszczoną specyfikacją, w tym:
1. Autorskie stanowisko do badania poziomu zmywalności powłok - 1 szt.
2. Laboratoryjna lakiernia do nanoszenia powłok bazowych, gruntów oraz substancji zwiększających przyczepność właściwej warstwy i/lub do zmiany koloru próbek - 1 szt.
Specyfikacja i wymagane parametry urządzeń podane zostały w załączniku nr 4 - Specyfikacje techniczne.
Kod CPV: 73120000-9
Nazwa CPV: Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179020

CPV

73120000-9: Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Wymagania

Na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.
Warunki zmiany umowy wskazane zostały we wzorze umowy - załącznik nr 5.
Na podstawie oświadczenia - załącznik nr 2.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: ireneusz.kucharski@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Ireneusz Kucharski
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 693 680 539

Wymagany termin realizacji zamówienia

Mając na uwadze specyfikę zamówienia oraz jednostkowy charakter zamawianej infrastruktury badawczej:
- w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty zaliczki na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w wysokości nie przekraczającej 90% kwoty netto wskazanej w ofercie Wykonawcy;
- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu urządzeń i obustronnym podpisaniu protokołu odbioru; dostawa winna nastąpić w terminie pomiędzy 02.01.2020r. a 20.01.2020r.

Miejsce i termin składania ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę ireneusz.kucharski@gmail.com
do godziny 15.00

2019-04-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena - 100%
Kryterium ceny zostanie obliczone zgodnie ze wzorem:
PC = [Cn/Cb] x 100
gdzie:
Pc - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę;
Cn - najniższa cena spośród ofert badanych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
100 - punktowe znaczenie kryterium ceny.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej w pliku w formacie pdf stanowiącym skan oryginałów dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 ) w terminie do dnia 19.04.2019r. do godziny 15.00.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: podkarpackie Powiat: tarnobrzeski Miejscowość: Grębów 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-04-12