Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Medycyna:
      drobny sprzęt medyczny, jednorazowego użytku
      sprzęt medyczny i aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
02-776 Warszawa
ul. Indiry Gandhi 14
Tel. 022 349 62 22
Fax. 022 349 62 23
E-mail zaopat@ihit.waw.pl
WWW http://bip.ihit.waw.pl/id-2018.html

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego (części 1-17) 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: Załącznik Nr 1A do SIWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa, Załącznik Nr 5 do SIWZ – wzór umowy. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1A do SIWZ (specyfikacja asortymentowo - cenowa). Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Za równoważność Zamawiający rozumie konieczność zapewnienia przez oferowany produkt, produktów równoważnych funkcjonalności i parametrom technicznym nie gorszym niż produkt wskazany przez Zamawiającego. 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Końcówki z filtrem 100-1000 ul spakowane w 10 lub 5 osobnych opakowań po 96-100 szt. końcówek - 70000 szt Końcówki z filtrem 2-100 ul,spakowane w 10 lub 5 osobnych opakowań po 96 -100 szt. końcówek - 132480 szt Końcówki z filtrem 0,1-10 ul z ostrym końcem spakowane w 10 /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 37 mm, - 128560 szt Końcówki z filtrem 20-200 ul,spakowane w 10 lub 5 osobnych opakowań po 96 -100 szt. końcówek -149760 szt Końcówki z filtrem 2-20 ul,spakowane w 10 lub 5 osobnych opakowań po 96 -100 szt. Końcówek - 2880 szt 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437110-1, 38437110-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Ocena techniczno-użytkowa30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2Nazwa: Plastiki do real-time PCR1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Optyczne probówki 0,2 ml, pojedyńcze z płaskim wieczkiem - szt. 12000
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33192500-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Ocena techniczno-użytkowa30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3Nazwa: Probówki do PCR1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Probówki typu Eppendorf 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, wolne od DNA, RNaz, Dnaz i inhibitorów PCR (potwierdzone certyfikatem) z wypukłym wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock specjalny zawias ustalający położenie wieczka) wieczko wypukłe umożliwiajace opis, na ściance bocznej matowe pole do opisu,op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. szt. 38 000 Probówki typu Eppendorf 1,5 mL z dnem stożkowym, wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, z płaskim wieczkiem do opisu. Na ściance bocznej matowe pole do opisu, op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. szt. 24 000 Statyw chłodzący na 96 probówek 0,2 ml do -20 st.C szt. 7 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33192500-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Ocena techniczno-użytkowa30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4Nazwa: Sterylne końcówki do pipet automatycznych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sterylne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności 0,1 - 10µl, umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf. szt. 43 200 Sterylne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności od 1-200µl, umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf. szt. 28 800 Sterylne, bezbarwne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności od 100- 1000µl, umieszczone w statywach (pudełkach) po 96-100 szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf. szt. 6 720 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Ocena techniczno-użytkowa30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5Nazwa: Probówki do PCR1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z wieczkiem do opisu o wym. max 14 mm x 16 mm wyposażonym w zamykanie typu SnapLock, z dnem stożkowym, przezroczyste, z matowym polem do opisu na ściance bocznej, z możliwością wirowania do 14 000 RCF, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, z PP szt. 12 000 Probówki typu Eppendorf 0,5 mL cienkościenne, bezbarwne, do PCR wolne od DNaz, RNaz i endokoksyn, z płaskim wieczkiem do opisu wyposażonym w wydłużony "kapsel" uniemożliwiający odparowanie próbki podczas reakcji PCR op. jednostkowe maksymalnie 500-1000 szt. szt. 20 000 Próbówki typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem stożkowym z podziałką o podwyższonej przezroczystości z polipropyl. szt. 10 500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33192500-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Ocena techniczno-użytkowa30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 6Nazwa: Probówki do PCR1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Probówki do PCR 0.2ml połączone w paski po 8 szt ze zintegrowanymi indywidualnymi płaskimi wieczkami; przezroczyste; wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości; wygodne zamykanie wieczek, nie otwieranie się podczas przechowywania materiału w lodówce: nie muszą być optyczne/o niskiej retencji - 7680 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33192500-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Ocena techniczno-użytkowa30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7Nazwa: Sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Końcówki z filtrem 0,1-10 ul z ostrym końcem spakowane w 10 /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 40 mm, - 28800 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Ocena techniczno-użytkowa30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8Nazwa: Statyw chłodzący1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Statyw chłodzący na 24 probówki 2 ml do - 21 st.C ( wym 11,6 cmx 8 cm )
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Ocena techniczno-użytkowa30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9Nazwa: Płytki 96 dołkowe firmy Corning lub równoważne1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płytki 96 dołkowe o poj 1,1 ml, kształt dołka okrągły, dno dołka zaokraglone, przezroczyste (równoważne z nr kat firmy Corning P-DW-11-C) - 15 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Termin dostwy30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10Nazwa: Statywy1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Statyw z tworzywa na 40 probówek typu Eppendorf 1,5-2,0ml, 4 rzędowy, stabilny z masywnymi ściankami - 6 szt Statyw z tworzywa, 4 rzędowy z czego 2 rzędy na probówki typu Eppendorf 1,5 - 2,0ml i 2 rzędy na probówki o poj 0,5ml, stabilny z masywnymi ścniankami - 6 szt 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena70,00Termin dostwy30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 11Nazwa: Szczotki do mycia probówek i cylindrów1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczotki do mycia probówek o śred.13-15 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego dł 280 mm. szt. 14 Szczotki do mycia probówek o śred.15-25 mm, zakończone bawełnianym końcem zabezpieczającym probówkę przed stłuczeniem, z włosia naturalnego, o dł całkowitej .270 - 310 mm szt. 10 Szczotki do mycia cylindrów, średnica 40-50 mm, długość 350 -380 mm szt. 2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 12Nazwa: Tryskawki i kanister1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tryskawka z tworzywa , z PP poj. 500 ml szt. 18 Kanister na wodę destylowaną z tworzywa sztucznego , poj 5 l szt. 24 Tryskawka z tworzywa z PP, poj. 200-250 ml, z szeroką szyją, miękkie szt. 4 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 13Nazwa: Elektroniczny minutnik1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Elektroniczny minutnik/stoper z wyświetlaczem LCD, duży cyfrowy wyświetlacz, odliczanie czasu do przodu i wstecz od 99 min 59 sek., w tym zapamietywanie zaprogramowanego czasu odliczania, alarm, kieszonkowy oraz ze składaną podpórką, także mocowany magnesem, o wym 64/64 mm +/- 10%, posiadający certyfikat CE szt. 76 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 14Nazwa: Probówki zakręcane1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Probówki typu Eppendorff, pojemność 1,5ml, z zakręcanym korkiem przyłączonym na stałe do probówki, wykonane z PP, stożkowa podstawa, przezroczyste szt. 500 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33192500-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 15Nazwa: Igła motylek z drenem1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Igła typu motylek bezpieczna ,wielkość 0,6 zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy szt. 2400 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33141320-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 15Nazwa: Igła motylek z drenem1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Igła typu motylek bezpieczna ,wielkość 0,6 zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy szt. 2400 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33141320-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 24
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 16Nazwa: Nalepki promienioczułe1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nalepki promienioczułe na składniki krwi, zawierające czujnik pod wpływem promieniowania dawką centralną 25 Gy, zmieniający barwę nalepki lub w formie napisu w języku polskim nieodwracalnie zmienia napis "NIENAPROMIENIOWANO" na "NAPROMIENIOWANO". szt. 2000 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38300000-8, 38341200-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 17Nazwa: Akcesoria do optyki laparoskopowej i worki do ewakuacji preparatów1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogrzewacz optyki, butla wielorazowego użytku wraz z podstawą wielorazowego użytku do ogrzewacza optyki szt. 2 Uszczelki do wielorazowego ogrzewacza do optyki op. = 20 szt. szt. 40 Worek półautomatyczny, samorozprężalny, wykonany z odpornego na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP. Pojemność 50 ml, kompatybilny z trokarem 5 mm op. = 10 szt. szt. 50 Worek automatyczny, wykonany z odpornego na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP. Pojemność 1800 ml, średnica worka 115 mm, długość 260 mm, kompatybilny z trokarem 15 mm. op. = 3 szt. szt. 10 Worek półautomatyczny, samorozprężalny, wykonany z odpornego na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP. Pojemność 100 ml, kompatybilny z trokarem 10-11 mm op. = 10 szt. szt. 120 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 19520000-7, 19520000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczenieCena100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
"Numer referencyjny:
IHIT/P/90/2018

Specyfikacja

www.ihit.waw.pl 

LINK do SIWZ

http://bip.ihit.waw.pl/id-2018.html

CPV

33100000-1: Urządzenia medyczne
33192500-7: Probówki
19520000-7: Produkty z tworzyw sztucznych
33168000-5: Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
38341200-9: Dozymetry promieniowania
33141320-9: Igły medyczne
38437110-1: Końcówki pipet
38300000-8: Przyrządy do pomiaru

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi. 2) Katalogi oferowanych produktów lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów określonych w Załączniku nr 1A do SIWZ (zgodnie z wymaganiami zawartymi pod częściami w Załączniku Nr 1A do SIWZ Specyfikacja asortymentowo – cenowa) – jeżeli dotyczy, 3) Karty danych technicznych – (zgodnie z wymaganiami zawartymi pod częściami w Załączniku Nr 1A do SIWZ Specyfikacja asortymentowo – cenowa) – jeżeli dotyczy. 4) Nalepki promienioczułe – 5 szt (dot. części 16 – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.) III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ– należy złożyć w oryginale. 1.Oferta musi zawierać -Formularz ofertowy –Załącznik Nr 1 do SIWZ, -Specyfikacja asortymentowo – cenowa- Załącznik Nr 1A do SIWZ; Załącznik nr 1A – Specyfikacja sortymentowo-cenowa jest załącznikiem do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ i stanowi integralną część oferty.-Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.- posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE; - jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych); -) Oświadczenia Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ potwierdzającego, że oferowany asortyment stanowiący przedmiot zamówienia:

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
02-776 Warszawa
ul. Indiry Gandhi 14 10:00

2018-11-15

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Część nr: 1 Nazwa: Sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych

Uwagi

Adres:
jak na wstępie, IHIT, ul. Indiry Ghandii 14, Warszawa, kancelaria 1 piętro 
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-15
godzina: 10:00
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ– należy złożyć w oryginale. 1.Oferta musi zawierać -Formularz ofertowy –Załącznik Nr 1 do SIWZ, -Specyfikacja asortymentowo – cenowa- Załącznik Nr 1A do SIWZ; Załącznik nr 1A – Specyfikacja sortymentowo-cenowa jest załącznikiem do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ i stanowi integralną część oferty.-Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

Data dodania

2018-11-07