Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20
Tel. 22 234 74 89
Fax. 226 213 370
E-mail waldemar.sander@is.pw.edu.pl
WWW bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ef2fb232-9f0c-47e1-9077-d8492e8dd842

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa pojedynczych egzemplarzy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
"Numer referencyjny:
ZP/WIBHiIŚ/3/2019

Specyfikacja

https://www.bip.pw.edu.pl/content/view/full/315

LINK do SIWZ

http://www.bip.pw.edu.pl/content/view/full/315

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
15540000-5: Produkty serowarskie

Wymagania

III.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy odpowiadające rodzajem i wielkością zamówieniu którego dotyczy oferta (minimum 3 dostawy) 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz wykonanych dostaw (minimum 3 dostawy) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wadium

Nie

Osoba do kontaktu

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres w miesiącach 
Okres w dniach 21
Data rozpoczęcia 
Data zakończenia

Miejsce i termin składania ofert

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
00-653 Warszawa
ul. Nowowiejska 20 godzina: 09:45

2019-02-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
Termin dostawy 40,00

Uwagi

Adres:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Srodowiska PW, ul. Nowowiejska 20 pok. 302, 00-653 Warszawa
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14
godzina: 09:45
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Data dodania

2019-02-05