Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 Łódź
al. Tadeusza Kościuszki 4
Tel. 42 272 59 43
Fax. 422725806
E-mail jacek.swierczak@umed.lodz.pl
WWW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102950

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Drobny sprzęt laboratoryjny będzie wykorzystywany w warsztatach naukowo - badawczych dla studentów. Drobny sprzęt laboratoryjny zostanie wykorzystany w projekcie "Badanie właściwości biofizykochemicznych substancji o znaczeniu kosmetycznym i leczniczym/ Pozyskiwanie substancji aktywnych z wybranych surowców roślinnych/ Poszukiwanie i badanie substacji zapachowych w surowcach roślinnych i owocach"
Przedmiot zamówienia: "Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo badawczych projektu Farm@Bio
Nazwa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, rozmiar S, ilość 3 op. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Rękawice winylowe, bezpudrowe zalecane dla osób uczulonych na lateks. Rękawice wykonane z polichlorku winylu o gładkiej powierzchni. Powinny posiadać kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, bez zawartości protein lateksu.
Nazwa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, rozmiar M, ilość 3 op. Dokładny opis przedmiotu zamówienia: Rękawice winylowe, bezpudrowe zalecane dla osób uczulonych na lateks. Rękawice wykonane z polichlorku winylu o gładkiej powierzchni. Powinny posiadać kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, bez zawartości protein lateksu.
Opis: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo badawczych projektu Farm@Bio: Nazwa produktu: Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, rozmiar S, ilość 3 op., Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, rozmiar M, ilość 3 op. dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach projektu „FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Kod CPV: 18424300-0
Nazwa CPV: Rękawice jednorazowe

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102950

Załączniki do spec.

Formularz ofertowy.docx

CPV

18424300-0: Rękawice jednorazowe

Wymagania

Wypełniony formularz ofertowy.
Zamawiający informuje, a Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:
1. przewidujące karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;
2. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
4. zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy.
5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
6. zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia w realizacji dostawy.
Wypełniony formularz ofertowy.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: jacek.swierczak@umed.lodz.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jacek Świerczak
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 42 272 59 43

Wymagany termin realizacji zamówienia

Wybór wykonawcy na podstawie otrzymanych ofert nastąpi w dniu 19.04.2018r.
Podpisanie umowy z wykonawca nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru.
Dostawa produktu: Nazwa produktu: Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, rozmiar S, ilość 3 op., Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, rozmiar M, ilość 3 op. powinna nastąpić do 09.05.2018r.

Miejsce i termin składania ofert

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 Łódź
al. Tadeusza Kościuszki 4

2018-04-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryterium: 100% cena, wybór oferty z najniższą ceną.
Oferta powinna zawierać: wartość brutto i netto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich (PLN) oraz gwarancję wyrażoną w miesiącach.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Elektronicznie.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-04-10