dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie
20-708 Lublin
Pielęgniarek 6,
Tel. 81 53 34 191
E-mail zampub@wsse.lublin.pl
WWW wsselublin.bip.gov.pl

Województwo

lubelskie

Powiat

lubelski + Lublin

Treść zamówienia

dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - 3 sztuk tłokowych biuret cyfrowych szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty,

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

Specyfikacja

wsselublin.bip.gov.pl/postepowania-ponizej-30-000-euro/122907_dostawa-drobnego-sprzetu-laboratoryjnego.html

LINK do SIWZ

http://wsselublin.bip.gov.pl/postepowania-ponizej-30-000-euro/122907_dostawa-drobnego-sprzetu-laboratoryjnego.html

Załączniki do spec.

Załączniki

Wymagania

Warunki udziału w postępowaniu:

I) O udzielenie zamówienia publicznego, określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłanki wykluczenia wskazane poniżej:

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty,

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

Osoba do kontaktu

Sekcja Zamówień Publicznych - tel. 81 53 34 191; e-mail: zampub@wsse.lublin.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

maksymalnie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy

Miejsce i termin składania ofert

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie
20-708 Lublin
Pielęgniarek 6,

2018-03-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Lublinie
20-708 Lublin
Pielęgniarek 6, o godzinie 12.30

2018-03-16

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena 100%

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru wykonawcy bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579). Informacje o wyniku postępowania będą dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

Data dodania

2018-03-09