Dostawa autoklawu wraz z systemem do demineralizacji wody

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

SLW BIOLAB WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SPÓŁKA CYWILNA
14-100 Ostróda
Grunwaldzka 62
Tel. (89)6464234
Fax. 896463855
E-mail dorota.misztal@biolab.pl
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179050

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

ostródzki

Treść zamówienia

Dostawa autoklawu wraz z systemem do demineralizacji wody.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa autoklawu wraz z systemem do demineralizacji wody w celu realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie działu B+R w firmie Biolab” dofinansowanego w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego autoklawu wraz z systemem do demineralizacji wody zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym w punkcie III.
2) Kod i nazwa (CPV)
- 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
- 33191000-5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
3) Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
1) Zakres zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego, instalację i uruchomienie autoklawu wraz z systemem do demineralizacji wody.
2) Minimalne, oczekiwane parametry urządzenia określono następująco:
- zewnętrzne wymiary gabarytowe max.: (szer. x wys. x głęb.) 750/1000/600 mm (±5%)
- autoklaw wyposażony w skrętne kółka z blokadami 
- komora sterylizacyjna pionowa o pojemności 80 litrów ±5%
- głębokość użytkowa komory min. 600 mm, średnica wewnętrzna komory nie mniej niż 410 mm
- rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg AISI
- komora wraz z płaszczem, drzwi komory oraz wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg AISI
- temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103 - 136 °C
- regulacja temperatury w zakresie całkowitym 60 - 136 °C
- wbudowana wytwornica pary
- wbudowana pompa próżniowa- możliwość suszenia próżniowego i odpowietrzania w postaci próżni frakcjonowanej
- wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka)
- automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową
- wspomaganie otwierania drzwi autoklawu za pomocą sprężyny gazowej, drzwi otwierane do pionu
- uszczelka rozprężana parą
- automatyczne czyszczenie wytwornicy pary po każdym cyklu
- sterowanie mikroprocesorowe
- wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
- wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach
- 2 programy testowe: test szczelności i test Bowie-Dicka
- system chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej (zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max. 10 l wody wodociągowej zdatnej do picia)
- możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika
- funkcja „opóźnionego startu”
- wbudowana drukarka igłowa parametrów sterylizacji na papier zwykły (z trwałym wydrukiem) 
- system zamkniętego obiegu wody uzdatnionej w trakcie szybkiego chłodzenia
- komora wyposażona w port walidacyjny
- możliwość sterylizacji płynów w szczelnych opakowaniach oraz system zapobiegający zagotowaniu płynów w trakcie schładzania
- sprężarka cichobieżna w wyposażeniu
- zasilanie elektryczne 400V/50Hz/max 9 kW
- średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 5 l
- stacja uzdatniania wody do zasilania wytwornicy pary o wydajności min. 5l/h, przewodności wody 3÷5µS/cm, ciśnienie wody uzdatnionej 1 - 6 barów
- zwalidowana pusta komora oraz 1 program wskazany przez Zamawiającego
- autoryzowany serwis producenta na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego autoklawu wraz z systemem do demineralizacji wody.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179050

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
33191000-5: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

Wymagania

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: 
a) formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1). 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2).
c) szczegółową specyfikację techniczną - która będzie stanowić podstawę do stwierdzenia, czy przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowych warunków zamówienia.

1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: 
a) formularz ofertowy do zapytania ofertowego - (Załącznik nr 1). 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - (Załącznik nr 2).
c) szczegółową specyfikację techniczną - która będzie stanowić podstawę do stwierdzenia, czy przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowych warunków zamówienia.

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: dorota.misztal@biolab.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dorota Misztal
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: III/IV kwartał 2019 roku (max. 180 dni od daty podpisania umowy).

Miejsce i termin składania ofert

SLW BIOLAB WETERYNARYJNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE SPÓŁKA CYWILNA
14-100 Ostróda
Grunwaldzka 62;lub dorota.misztal@biolab.pl ;do godz. 24.00

2019-04-19

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY
1) Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o jedno kryterium, którym jest: Cena netto.
3) Punktacja za kryterium Cena netto zostanie ustalona następująco:
Liczba punktów za kryterium= (cena netto oferty najniższej)/(cena netto oferenta) x 100
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
4) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach tego kryterium wynosi 100.
5) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1) Ofertę można doręczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres siedziby firmy bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dorota.misztal@biolab.pl do dnia 19 kwietnia 2019 roku do godz. 24.00 (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną w temacie wiadomości należy podać „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr BIOLAB/RPWM.01.02.01/2018/3”).
2) Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-04-12