Dostawa aparatury,drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa
Nowoursynowska 166
Tel. +48 225931398 / 225931393
Fax. +48 225931384
E-mail grzegorz_kushnir@sggw.pl
WWW www.sggw.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa aparatury,drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej- Samodzielnego Zakładu Epidemiologii Weterynaryjnej oraz Laboratorium Nanoonkologii Doświadczalnej i Klinicznej w ramach Restrukturyzacji
2. Aparatura musi zostać dostarczona do Zamawiającego (adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Nowoursynowska 159c, Budynek 22, 02-776 Warszawa), ustawiona i uruchomiona w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem (Za wyjątkiem, Zadania 10 i Zadania 15 nie jest wymagane ustawienie i uruchomienie przez Wykonawcę). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na zadania zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Specyfikacja

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Rutkowska- Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek nr 10, pok. 44, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Grzegorz Kushnir - Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek nr 10, pok. 36, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, adres e-mail: grzegorz_kushnir@sggw.pl
Tel.: +48 225931398 / 225931393
E-mail: jolanta_rutkowska@sggw.pl
Faks: +48 225931384
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.sggw.pl
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.I.Informacje ogólne:1.Zgodnie z art.10a ust.1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.3.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:-Jolanta Rutkowska tel. (22) 59 313 93, adres e-mail: jolanta_rutkowska@sggw.pl.-Grzegorz Kushnir tel. (22) 59 313 98, adres e-mail: grzegorz_kushnir@sggw.pl.4.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.7.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ (informacja o kluczu publicznym w postaci linku)II.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).2.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: jolanta_rutkowska@sggw.pl; grzegorz_kushnir@sggw.pl.3.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w pkt 2 adresy email. 4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrówz dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 1991).

LINK do SIWZ

http://szp.sggw.pl/?oid=335

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
35000000-4: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
38436600-6: Homogenizatory zanurzeniowe
38510000-3: Mikroskopy
33124100-6: Urządzenia diagnostyczne
42931100-2: Wirówki laboratoryjne i akcesoria

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.W celu wstępnego potwierdzenia,że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenia składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art.80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE,zwanego dalej „JEDZ”,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Instrukcja wypełnienia JEDZ znajduje się na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,wezwie wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym,nie krótszym niż 10 dni,terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów,o których mowa w rozdziale IX pkt 5 niniejszej SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust 1 zamawiający żąda,na wezwanie o którym mowa w ust. 4 powyżej następujących dokumentów: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów,o których mowa w ust. 5 pkt.a powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dotyczy informacja albo dokument,w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt a powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym ustępie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zdania pierwszego stosuje się.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
Informacje dot. wadium:
1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
Zadanie 1- WYCIĄGARKA DO MIKROPIPET - w kwocie: 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).
Zadanie 2 - SONIKATOR – HOMOGENIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY - w kwocie: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
Zadanie 3- CZYTNIK DO POMIARU MIKROPŁYTEK - w kwocie: 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).
Zadanie 4 – KOMORA LAMINARNA w kwocie: 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100).
Zadanie 5 - MIKROSKOP FLUORESCENCYJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w kwocie: 3200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).
Zadanie 6 - AUTOMATYCZNA PŁUCZKA DO MIKROPŁYTEK Z SEPARACJĄ MAGNETYCZNĄ: w kwocie: 660 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych).
Zadanie 7 - ZESTAW DO PRZYGOTOWANIA PRÓBEK ORAZ ANALIZY MATERIAŁU GENETYCZNEGO METODĄ REAL –TIME PCR: w kwocie: 3300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).
Zadanie 8- SPEKTOFOTOMETR DO ANALIZY ILOŚCIOWEJ DNA, RNA I BIAŁEK
W kwocie: 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).
Zadanie 9- ZESTAW URZĄDZEŃ DO ANALIZY BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH w kwocie: 4300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).
Zadanie 10 - SPRZĘT LABORATORYJNY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA w kwocie: 7100 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych).
Zadanie 11– ZESTAW URZĄDZEŃ DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I IDENTYFIKACJI BAKTERII w kwocie: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Zadanie nr 12 - MODUŁ MORFOLOGII DO SYSTEMU SCA VET - w kwocie: 600 zł (słownie: sześćset złotych).
Zadanie 13 - WYTWORNICA DO LODU- w kwocie: 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych złotych).
Zadanie 14 – THERMOMIXER- w kwocie: 300 zł (słownie: trzysta złotych).
Zadanie 15 - PIPETY laboratoryjne- w kwocie: 920 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych)
2. Dopuszczalne formy wadium:
1) w pieniądzu,
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancje bankowe,
4) gwarancje ubezpieczeniowe,
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w formie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego:
Bank PKO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166
Nr Konta: 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931 – z dopiskiem „wadium-przetarg nieograniczony sprawa nr: SZP.250.46.2019 / Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3 itd.
4. WADIUM W INNEJ FORMIE NIŻ PIENIĄDZ. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia należy dołączyć do oferty
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Wykonanie zamówienia nastąpi w terminie maksymalnie do dnia 31.12.2019 – dotyczy wszystkich Zadań.
Realizacja dostaw w ramach w/w terminu będzie się odbywać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od daty złożenia przez Zamawiającego zgłoszenia dostawy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Rutkowska- Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek nr 10, pok. 44, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa; Grzegorz Kushnir - Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek nr 10, pok. 36, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, adres e-mail: grzegorz_kushnir@sggw.pl
Tel.: +48 225931398 / 225931393
E-mail: jolanta_rutkowska@sggw.pl
Faks: +48 225931384
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.sggw.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


02-787 Warszawa
Nowoursynowska 166

2019-09-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


02-787 Warszawa
Nowoursynowska 166

2019-09-11

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.I.Informacje ogólne:1.Zgodnie z art.10a ust.1 ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, a w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe warunki w tym zakresie określają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.3.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:-Jolanta Rutkowska tel. (22) 59 313 93, adres e-mail: jolanta_rutkowska@sggw.pl.-Grzegorz Kushnir tel. (22) 59 313 98, adres e-mail: grzegorz_kushnir@sggw.pl.4.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.5.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.7.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załącznik do niniejszej SIWZ (informacja o kluczu publicznym w postaci linku)II.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).2.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: jolanta_rutkowska@sggw.pl; grzegorz_kushnir@sggw.pl.3.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w pkt 2 adresy email. 4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrówz dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 1991).
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10. Pozostałe kwestie związane ze środkami ochrony prawnej określone są w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urzad Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224537701
Faks: +48 224537700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/08/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376582-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-08-09