Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Instalacji Pilotażowej – Część 6 (przetworniki poziomu)

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
56-120 Brzeg Dolny
Henryka Sienkiewicza 4
Tel. 667950512
Fax. 717943957
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189716

Województwo

dolnośląskie

Powiat

wołowski

Treść zamówienia

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby Instalacji Pilotażowej – Część 6 (przetworniki poziomu).

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Pozyskanie ofert na zakup i dostawę armatury wg załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Weyer Polska Sp. z o.o. stanowiącej załączniki nr 7 do SIWZ oraz wytycznych umieszczonych w SIWZ.
Przedmiot zamówienia: W zakresie realizacji zadania jest dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej wg załączonej dokumentacji:
Przetworników poziomu – 2 szt.
Wymagana dokumentacja: 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poniżej wymienione dokumenty do wszystkich dostarczonych urządzeń (dokumentacja zgodnie z wymaganiami PCC Rokita powinna być przygotowana w języku polskim i opcjonalnie w języku angielskim - certyfikaty i atesty mogą być dostarczone w języku właściwym dla kraju, w którym zostały wykonane po uzgodnieniu z Zamawiającym). Wszystkie wymiary na rysunkach powinny być podane w systemie metrycznym.
Kody główne CPV :
38000000-5;
Kody szczegółowe CPV :
38420000-5;
Opis: W zakresie realizacji zadania jest dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej wg załączonej dokumentacji:
Przetworników poziomu – 2 szt.
Kod CPV: 38420000-5
Nazwa CPV: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189716

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38420000-5: Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów

Wymagania

Zgodnie z pkt. V i VII SIWZ
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWIZ
Zgodnie z pkt. V i VII SIWZ

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Pola Sosnowska handlowo, Bartosz Mazany technicznie
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 667950512

Wymagany termin realizacji zamówienia

W zakresie dostawy przedmiotu zamówienia liczonych od daty podpisania umowy: 8 tygodni.

Miejsce i termin składania ofert

na Platformie Zakupowej 11/07/2019 do godziny 12:00 w formie elektronicznej https://zakupy.pcc.pl/ pod numerem przetargu KF/0017/19

2019-07-11

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Niezmiennymi przez cały czas postępowania kryteriami oceny ofert są:
- cena: 98%
- gwarancja: 2%
Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:
Dla kryterium cena* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:
Najkorzystniejsza oferta
------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium 
Rozpatrywana oferta
* Cena – wartość zostanie wyliczona po przeprowadzonej aukcji lub negocjacjach indywidualnych, którą Zamawiający przeprowadzić może z Oferentami, którzy spełnią wszystkie warunki określone w SIWZ.
Dla kryterium gwarancja* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:
Rozpatrywana oferta
------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium 
Najkorzystniejsza oferta
* Gwarancja – z zastrzeżeniem że długość gwarancji nie może być krótsza niż minimalny okres wskazany w SIWZ.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym na Platformie Zakupowej 11/07/2019 do godziny 12:00
w formie elektronicznej https://zakupy.pcc.pl/ pod numerem przetargu KF/0017/19
Składając ofertę w formie elektronicznej, należy wpisać wartości w polach wymaganych przez Platformę Zakupową oraz załączając druk oferty oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane i opisane w
SIWZ w formie kopii (*.jpg, *.pdf, itp.) wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji (ust. 4
powyżej) wraz ze skanami wszystkich wymaganych przez SIWZ dokumentów.
Wszystkie niezbędne informacje i załączniki dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej pod linkiem
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/747/details
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie Powiat: wołowski Miejscowość: Brzeg Dolny 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2019-06-11