Dostawa aparatury badawczej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha
31-571 Krakow
Jana Pawła II 78
Tel. +48 126831052
Fax. +48 126481210
E-mail agnieszka.arnold@awf.krakow.pl
WWW www.awf.krakow.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa aparatury badawczej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa aparatury badawczej: komory hipoksycznej wraz z systemem do wytwarzania i podtrzymywania warunków hipoksycznych, komory hiperoksycznej wraz z systemem do wytwarzania i podtrzymywania warunków hiperoksycznych, sauny fińskiej w ramach wyposażenia laboratorium oraz wykonanie robót budowlanych i dostawa materiałów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zespołu komór i sauny oraz pomieszczeń pomocniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1A do SIWZ

Specyfikacja

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha
PL
al. Jana Pawła II 78
Kraków
31-571
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Arnold
Tel.: +48 126831052
E-mail: agnieszka.arnold@awf.krakow.pl
Faks: +48 126481210
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.awf.krakow.pl
I.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

LINK do SIWZ

http://bip.awf.krakow.pl/przetargi-ogloszenia-i-wyniki

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza
45214610-9: Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z instalacją komory hipoksyjnej, dla równoczesnego przebywania w niej co najmniej 4 osób.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wykazu wykonanych dostaw – zał. nr 5 do SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora prac i posiadającą doświadczenie w instalacji, konfiguracji, kalibracji i rozruchu przynajmniej jednej komory hipoksyjnej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wykazu osób - zał. nr 6 do SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Szczegóły realizacji umowy określa projekt umowy, załącznik do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Osoba do kontaktu

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha
PL
al. Jana Pawła II 78
Kraków
31-571
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Arnold
Tel.: +48 126831052
E-mail: agnieszka.arnold@awf.krakow.pl
Faks: +48 126481210
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.awf.krakow.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


31-571 Krakow
Jana Pawła II 78

2019-08-13

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


31-571 Krakow
Jana Pawła II 78

2019-08-13

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem..
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08/07/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323592-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-07-11