Dostawa analizatorów mobilnych do pomiarów jakości energii elektrycznej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
02-147 Warszawa
Wieżowa 8
E-mail zp@pansa.pl
WWW www.pansa.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa analizatorów mobilnych do pomiarów jakości energii elektrycznej


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa analizatorów mobilnych do pomiarów jakości energii elektrycznej

Specyfikacja

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Warszawa
02-147
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ziętek
E-mail: zp@pansa.pl
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 4.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.
Dokumenty składane przez Wykonawce mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 4 SIWZ.
III. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN - wymagania dotyczące wadium zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ
IV. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
V. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu Platformy zakupowej:
https://portal.smartpzp.pl/pazp (dalej Platforma, SIWZ znajduje sie na stronie: https://portal.smartpzp.pl/pazp

LINK do SIWZ

http://portal.smartpzp.pl/pazp

CPV

38500000-0: Aparatura kontrolna i badawcza

Wymagania

III.1) Warunki udziału 
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dostawę 2 (dwóch) sztuk analizatorów mobilnych do pomiarów jakości energii elektrycznej klasy A.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w Rozdziale V. pkt 1 SIWZ.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
1. Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem zakresu/przedmiotu dostawy, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Dowodów określających należyte wykonanie dostaw uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2) Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Osoba do kontaktu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Warszawa
02-147
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Ziętek
E-mail: zp@pansa.pl
Kod NUTS: PL911 Adresy internetowe: 
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia: 
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
02-147 Warszawa
Wieżowa 8,11;00

2019-06-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
02-147 Warszawa
Wieżowa 8,11;00

2019-06-12

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy (min 30 dni - max. 70 dni) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi (min. 12 miesięcy max. 36 miesięcy) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpieczeństwo urządzenia / Waga: 5
Cena - Waga: 60

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
II. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:
1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt. 4.1.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.
Dokumenty składane przez Wykonawce mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 4 SIWZ.
III. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN - wymagania dotyczące wadium zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ
IV. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
V. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w tym postępowaniu prowadzona jest przy użyciu Platformy zakupowej:
https://portal.smartpzp.pl/pazp (dalej Platforma, SIWZ znajduje sie na stronie: https://portal.smartpzp.pl/pazp
VI.4) Procedury odwoławcze 
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3) Składanie odwołań 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30/04/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205492-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-05-06