Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
Tel. (22) 57 20 298
Fax. (22) 57 20 298
E-mail agnieszka.anucinska@wum.edu.pl
WWW logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Oferowane produkty z uwagi na specjalistyczne ich przeznaczenie, muszą być oryginalnymi,
katalogowymi produktami fabrycznymi, fabrycznie pakowanymi i spełniającymi wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do zaproszenia.
Nr O p i s przedmiotu zamówienia 
Ilość
1. Transwell® Inserts, Sterile, Corning® (24 well, insert size=6.5 mm, pore 1op
size = 8 μm, well area = 0.3 cm2 packiging = 12/Plate, 4 Plates) op=48 szt, 
VWR kat. nr 89235-020 lub równoważne 
2. Transwell® Inserts, Sterile, Corning® (24 well, insert size=6.5 mm, pore 1op
size = 0.4 μm, well area = 0.3 cm2, packiging = 12/Plate, 4 Plates) op=48szt 
Vwr kat. nr 29442-082 lub równoważne

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

+załączniki

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

zaproszenie_atz_aa_lbbk_2017_el_13197.pdf
formularz_ofertowy_2017_el_13197.doc

Wymagania

1. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy itp.
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zaoferowanie
produktów o parametrach równoważnych nie gorszych niż wskazane w opisie.
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Deklaracje zgodności WE lub Certyfikaty CE: Wykonawca zobowiązany jest do określenia
klasy wyrobu medycznego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/42/EWG lub wykazu wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro, zgodnie z dyrektywą Rady 98/79/EWG oraz załączenia do
oferty odpowiednich deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE nadanych przez jednostki
notyfikowane (dotyczy jedynie tych produktów, w stosunku do których załączenie wymienionych
dokumentów jest wymagane przepisami prawa). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia
dokumentów, o których mowa powyżej w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.
3. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnionym w Formularzu
cenowym, zobowiązany jest:
1) wykazać, że oferowane przez niego produkty (każdy z osobna) spełniają wymagania
pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności
wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń oraz, że nie
spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i
innych materiałów zużywalnych.
2) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania
zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej
przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
Wykonawca oferujący produkty równoważne jest zobowiązany do załączenia do oferty katalogu
i/lub innych materiałów informacyjnych wydanych przez producenta w polskiej lub angielskiej
wersji językowej, potwierdzających zgodność oferowanego towaru z wymaganiami określonymi
w Załączniku nr 1 do zaproszenia.

Osoba do kontaktu

Agnieszka Anucińska
Tel/fax (22) 57 20 298
e-mail: agnieszka.anucinska@wum.edu.pl
Dział Logistyki
ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny Dział Logistyki
02-106 Warszawa
ul. Pawińskiego 3, 12:00

2018-01-16

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Data dodania

2018-01-10