Dostawa 1 szt. analizatora widma

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
Mickiewicza 30
Tel. +48 126173595
Fax. +48 126173363
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa 1 szt. analizatora widma

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. analizatora widma. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 3.1 SIWZ.

Specyfikacja

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zarzycka
Tel.: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 126173363
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe:
Główny adres: www.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.agh.edu.pl
1). Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych, 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu:
— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Nr SWIFT: PKO PP LPW
— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).
Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).
2). Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
b) jednolity europejski dokument zamówienia.

LINK do SIWZ

http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/

CPV

38433300-2: Analizatory widma

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wykonawcy zagraniczni: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a-b) składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 7.5 SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Osoba do kontaktu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zarzycka
Tel.: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 126173363
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe:
Główny adres: www.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.agh.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


30-059 Kraków
Mickiewicza 30

2019-10-09

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


30-059 Kraków
Mickiewicza 30

2019-10-09

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
1). Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych, 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu:
— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Nr SWIFT: PKO PP LPW
— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).
Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).
2). Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
b) jednolity europejski dokument zamówienia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179-art. 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/09/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419284-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

17/09/2019 S179 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.
II.
VI.
VII.

Polska-Kraków: Analizatory widma

2019/S 179-435996

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 172-419284)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zarzycka
Tel.: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 126173363
Kod NUTS: PL213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.agh.edu.pl

Adres profilu nabywcy: www.agh.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 1 szt. analizatora widma - KC-zp. 272-452/19

Numer referencyjny: KC-zp. 272-452/19
II.1.2)Główny kod CPV
38433300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. analizatora widma. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 3.1. SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 172-419284

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

1). Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych, 00/100)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu:

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Nr SWIFT: PKO PP LPW

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).

2). Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) jednolity europejski dokument zamówienia.

Powinno być:

1). Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych, 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu:

— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922,

Nr SWIFT: PKO PP LPW,

— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).

2). Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

c) opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ;

d) pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

e) dowód wniesienia wadium;

f) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.

3. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://e-ProPublico.pl/.

4. Ofertę i oświadczenie JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Pełnomocnictwo musi być złożone w postaci elektronicznej, podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej.

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Data dodania

2019-09-06

Ostatnia modyfikacja

2019-09-17