Dostawa 1 szt. analizatora widma

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
Mickiewicza 30
Tel. +48 126173595
Fax. +48 126173363
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl

Województwo

małopolskie

Powiat

krakowski + Kraków

Treść zamówienia

Dostawa 1 szt. analizatora widma

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. analizatora widma. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 3.1 SIWZ.

Specyfikacja

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zarzycka
Tel.: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 126173363
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe:
Główny adres: www.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.agh.edu.pl
1). Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych, 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu:
— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Nr SWIFT: PKO PP LPW
— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).
Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).
2). Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
b) jednolity europejski dokument zamówienia.

LINK do SIWZ

http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/

CPV

38433300-2: Analizatory widma

Wymagania

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż przed terminem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wykonawcy zagraniczni: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. a-b) składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 7.5 SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Osoba do kontaktu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zarzycka
Tel.: +48 126173595
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Faks: +48 126173363
Kod NUTS: PL213 Adresy internetowe:
Główny adres: www.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.agh.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Miejsce i termin składania ofert


30-059 Kraków
Mickiewicza 30

2019-10-09

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


30-059 Kraków
Mickiewicza 30

2019-10-09

Termin związania ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Uwagi

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:
1). Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 900,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych, 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu:
— przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Nr SWIFT: PKO PP LPW
— poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).
Wadium w formie innej niż niepieniężna powinno zostać wniesione w formie elektronicznej (oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jego wniesienia).
2). Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;
b) jednolity europejski dokument zamówienia.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179-art. 198g ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 03/09/2019
Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419284-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-09-06