dostarczenie sprzętu laboratoryjnego.

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Dane organizatora

HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
45-071 Opole
Armii Krajowej 35
Tel. Krzysztof Barabosz, tel. +48 664 751 712
E-mail k.barabosz@hardbeans.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079041

Województwo

opolskie

Powiat

opolski + Opole

Treść zamówienia

dostarczenie sprzętu laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Badania nad opracowaniem systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego”.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego. Na przedmiot zamówienia składają się:
1. Miernik pH wody
Ilość: 2 szt.
Rozdzielczość 150 mm
7. Filtry papierowe okrągłe
Ilość: 100 szt. opakowań
Filtry o okrągłym kształcie i średnicy >200mm
Wykonane z grubej celulozy 
Wybielane bez użycia wybielacza oraz środków chemicznych
Opakowanie zawierające >= 100szt.
8. Stożek zaparząjący
Ilość: 20 szt.
Urządzenie wykonane z hartowanego szkła
Kompatybilne z filtrami papierowymi
Średnica > 12 cm
Wysokość > 9cm
Objętość > 200 ml 
Szkło nie absorbujące zapachów
9. Filtry papierowe stożkowe
Ilość: 100 szt. opakowań
Filtry o średnicy > 100mm
Wykonane z białej celulozy
Wybielane bez użycia wybielacza oraz środków chemicznych
-Opakowanie zawierające >= 100szt.
10. Dzbanek szklany 600 ml
Ilość: 10 szt.
Wykonany z wytrzymałego szkła 
Wyposażony w szklaną pokrywkę po-wleczoną silikonem 
Szerokość > 14 cm
Wysokość > 11 cm
Średnica > 11 cm
Pojemność 15 cm
Wysokość > 13 cm
Średnica > 12 cm
Pojemność 75 mm
Wysokość > 280 mm
Średnica > 120 mm
Pojemność 75 mm
Wysokość > 220 mm
Średnica > 90 mm
Pojemność 100mm
Wysokość > 170mm
Szeroka szyjka > 30 mm
Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Badania nad opracowaniem systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego”.
Kod CPV: 38000000-5
Nazwa CPV: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Specyfikacja

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079041

Załączniki do spec.

Zapytanie ofertowe.pdf
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty.docx
Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o braku powiazan.docx

CPV

38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wymagania

 

Osoba do kontaktu

Dane kontaktowe: k.barabosz@hardbeans.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Krzysztof Barabosz.
Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Krzysztof Barabosz, tel. +48 664 751 712

Wymagany termin realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą i kończy się w terminie wskazanym w umowie co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu zamówienia wystawionym i podpisanym przez Zamawiającego. 
2. Planowany termin podpisania umowy – w terminie związania ofertą.

Miejsce i termin składania ofert

HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
45-071 Opole
Armii Krajowej 35

2018-01-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna z przedmiotem zamówienia oraz jego parametrami minimalnymi, lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
3. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z Przedmiotem Zamówienia.
c) Zamawiający stwierdzi spełnienie przez Oferenta wymagań w zakresie doświadczenia i potencjału zgodnie z zapisami pkt. „Warunki udziału w postępowaniu”.
4. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów: 
Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)
Kryterium II – Termin realizacji (maksymalna ilość punktów = 20)
W kryterium I – Cena – najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za poszczególną pozycję, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Cena najniższa 
________________________ x 80 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę – oferenta 
Oferent w procesie szacowania wartości zamówienia zobligowany jest uwzględnić w swojej kalkulacji wszystkie koszty/warunki około zamówieniowe tj.: m.in. koszty dostawy, montażu i uruchomienia, jeżeli zachodzi konieczność ich faktycznego poniesienia.
W kryterium II – Termin realizacji - oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
Najkrótszy czas realizacji (podany w dniach kalendarzowych)
____________________________________________________x 20 = Liczba punktów
Czas realizacji oferowany przez oferenta
(podany w dniach kalendarzowych)
Termin realizacji liczony będzie od daty podpisania umowy.
5. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów, a przy identycznej liczbie uzyskanych punktów zwycięży oferent, który zaoferował niższą cenę.
6. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów i podali taką samą najniższą cenę Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponowne ofert cenowych drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Załączniku nr 1 Formularz Oferty. 
7. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia data protokołu odbioru przedmiotu zamówienia wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.

Uwagi

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
2. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. 
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z wykonawcą.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych.
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto. 
6. Termin realizacji należy podać w dniach kalendarzowych. 
7. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia Zapytanie Ofertowego.
8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem składania ofert. 
11. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) W formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożoną osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego):
HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
ul. Armii Krajowej 35, 45-071 Opole do dnia 12.01.2018 r. 
b) W formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów wysłany na adres e- mail: k.barabosz@hardbeans.com do dnia 12.01.2018 r. 
z dopiskiem „dotyczy oferty 1/POIR.01.01.01-16-0648/17” 
12. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.01.2018 r.
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie 
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Data dodania

2018-01-05