chromatografu

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku,
80-858 Gdańsk
ul. Wałowa 47,
WWW zakupy.gaz-system.pl/app/demand/notice/public/4362/details

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Lokalizacje

pomorskie / Gdynia

Treść zamówienia

chromatografu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy WRG Wiczlino w zakresie zabudowy
chromatografu oraz nadzór autorski

Specyfikacja

zakupy.gaz-system.pl/app/demand/notice/public/4362/details

LINK do SIWZ

http://zakupy.gaz-system.pl/app/demand/notice/public/4362/details

Wymagania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy WRG Wiczlino
w zakresie zabudowy chromatografu oraz nadzór autorski
Numer postępowania NP/2019/04/0267/GDA
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego,
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego tj.:
3.1) W okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali
co
najmniej jedno zamówienie
polegające na opracowaniu projektu wykonawczego dla budowy, przebudowy lub remontu
układu do pomiaru jakości gazu ziemnego.
3.2) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą
uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia , posiadającymi niezbędne do wykonania Zamówienia
kwalifikacje/uprawnienia zawodowe, w tym osobami posiadającymi uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2018 r. poz.
2272) lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy
oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa lub urbanistów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), zwane dalej
„uprawnieniami budowlanymi”,
a)
co najmniej jednego pracownika posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i
gazowych
b)
co najmniej jednego pracownika posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
Niepublicznego,
2.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły
„spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty lub
przedstawionych w odpowiedzi na żądanie Zamawiającego.
4Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy WRG Wiczlino
w zakresie zabudowy chromatografu oraz nadzór autorski
Numer postępowania NP/2019/04/0267/GDA
3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, warunki określone w ust. 1 pkt 2), pkt 3)
pkt 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia.
4.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na
zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie
podmioty brały udział w realizacji Zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą
podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2), 4) – 6) i 8) SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia polegania na zasobach innych podmiotów,
wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3)
i 10) SIWZ.

Osoba do kontaktu

Pani Beata Romańska-Krefft
 tel.: + 48 58 74 45 610,·
 elektroniczna droga kontaktu – Portal Zakupowy.·

Wymagany termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: szczegółowy termin realizacji zamówienia został określony
w §2 projektu umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku,
80-858 Gdańsk
ul. Wałowa 47, 10:00

2019-05-27

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
12Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy WRG Wiczlino
w zakresie zabudowy chromatografu oraz nadzór autorski
Numer postępowania NP/2019/04/0267/GDA
Cena – P - waga 100%, które zostanie przeliczone na punkty według następującego wzoru:
P =
Najniższa cena brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia spośród złożonych
ofert
Cena brutto za wykonanie przedmiotu
x 100 pkt
zamówienia oferty badanej
2. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Dostawcom punkty z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami
arytmetyki.
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja Zamówienia zostanie powierzona
Dostawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w ramach ww. kryterium

Data dodania

2019-05-10