Gdańska Stocznia "Remontowa" S.A.

                                              


 

 

Zespół ds. Ochrony Środowiska 
Gdańskiej Stoczni „REMONTOWA”
im. J. Piłsudskiego S.A.
ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk
 
tel. (0-58) 307 24 46, (0-58) 307 11 72;
fax (0-58) 307 24 73
 

 

 


  

       

 


 

 

Zespół ds. Ochrony Środowiska Gdańskiej Stoczni „REMONTOWA” im. J. Piłsudskiego S.A. oferuje szeroki zakres usług laboratoryjnych w zakresie badań technicznych i badań środowiska pracy. 
 
Od wielu lat laboratorium realizuje badania fizykochemiczne paliw, olejów, stali i stopów na potrzeby Gdańskiej Stoczni „Remontowej”, firm z Grupy Remontowa oraz firm zewnętrznych.
Laboratorium działa w oparciu o System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, który zapewnia rzetelność i wiarygodność wyników badań, a także współpracę opartą na standardzie określonym w normie. Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AB 1285 w zakresie badań środowiska pracy (zakres akredytacji). Laboratorium posiada uznanie Polskiego Rejestru Statków (PRS) nr TT/676/710405/14 jako laboratorium II stopnia w zakresie badań składu chemicznego stali i stopów, pomiarów hałasu i oświetlenia na statkach, badań paliw i olejów oraz par i gazów metodą chromatografii gazowej.
Laboratorium regularnie uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych od 1998 roku potwierdzając swoje wysokie kompetencje do realizacji badań. Uczestniczymy w badaniach biegłości organizowanych w zakresie badań środowiska pracy przez Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) w Viscaya oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Zespół ds. Ochrony Środowiska jest współorganizatorem badań biegłości w zakresie analizy wagowej pyłów, oznaczeń zawartości metali i wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach oraz pomiarów oświetlenia elektrycznego i hałasu w środowisku pracy. Badania biegłości organizowane są wspólnie z Firmą Doradczą ISOTOP s.c., która ma wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.  
 
Zakres działalności laboratorium obejmuje badania i pomiary:
fizykochemiczne olejów i paliw okrętowych,
określanie klasy czystości olejów hydraulicznych, 
hałasu i natężenia oświetlenia na statkach i innych obiektach,
stali i stopów metali kolorowych,
jakości ścierniw,
czynników szkodliwych w środowisku pracy.
 
W ostatnim czasie laboratorium zakupiło nowy Automatyczny Licznik Cząstek Model PAMAS-S 40, do określania klasy czystości cieczy. Urządzenie skalibrowano pyłami NIST i ACFTD, wobec czego ma możliwość określania klasy czystości wg ISO 4406:1987 (kod dwuliczbowy: liczba cząstek>5 μm(c)/ liczba cząstek>15 μm(c)), ISO 4406:1999 (kod trzyliczbowy: liczba cząstek>4 μm(c)/ liczba cząstek>6 μm(c) / liczba cząstek>14 μm(c). Urządzenie określa również klasy czystości wg NAS 1638, GOST 17216 i GJB 420A.
Miernik posiada aktualne świadectwa kalibracji wg norm ISO 11171 (pył NIST) oraz ISO 4402 (pył ACFTD).
Laboratorium wykonuje badania olejów smarnych, hydraulicznych i paliw dla klientów z całego kraju. Próbki do badań można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej. Wyniki badań przekazywane są pocztą elektroniczną i listem poleconym Pocztą Polską.