Artykuły

Autor: Andrzej Piątkowski*
    Wstęp   Jednym z ważnych zadań inżynierii materiałowej jest poszukiwanie związków pomiędzy istotnymi z technologicznego punktu widzenia właściwościami materiału polikrystalicznego, a jego mikrostrukturą. Istotnym problemem staje się poszukiwanie takich cech mikrostruktury, które opisują...
15.08.2012
Autor: Renata Suwak, Barbara Lipowska*
    Wstęp   Mianem analizy termicznej określano początkowo wszystkie metody badawcze, w których badano własności fizyczne próbki w funkcji temperatury. Obecnie pod pojęciem analizy termicznej rozumie się określenie zmian właściwości próbki w wyniku narzuconego programu temperaturowego,...
2.08.2012
Autor: Elwira Lasoń, Jan Ogonowski*
    Kapsułkowanie – metoda immobilizacji materiałów bioaktywnych     Wstęp   Kapsułkowanie jest techniką, za pomocą której jeden materiał lub mieszanina materiałów jest powlekana bądź zamykana wewnątrz innego materiału lub układu. Materiał powlekany nazywany jest aktywnym lub rdzeniem,...
16.07.2012
Autor: Leszek Siergiejczyk*
           Za pomocą spektroskopii NMR zbadano sześć (3 anionowe i 3 niejonowe) spośród najpowszechniej stosowanych surfaktantów. Wyznaczono zakresy przesunięć chemicznych charakterystyczne dla poszczególnych substancji. Wyznaczono krzywe wzorcowe pozwalające selektywnie oznaczać zawartość...
28.06.2012
Autor: Teresa Topolnicka*, Michał Iwaniec**
    Celem każdego laboratorium jest wykonywanie pomiarów, które będą pewne. Aby to zapewnić, należy wypracować metody, które zapewnią wysoką jakość funkcjonowania metody pomiarowej. Dla laboratoriów, które są na początku drogi do walidacji swoich metod, może się ona wydawać długa i trudna, dlatego...
27.05.2012
Autor: Anna Białk, Piotr Stepnowski*
    Dzięki ogromnym nakładom przemysłu farmaceutycznego przy jednoczesnym postępie nauki i rozwoju technik badawczych osiągnięto bardzo wiele korzyści w dziedzinie farmaceutycznej ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Jednakże mówiąc o osiągnięciach w dziedzinie farmakoterapii, należy także pamiętać o...
23.04.2012
Autor: Robert Jagodziński, Witold Szczuciński*
  Skorupa ziemska jest zbudowana z mas skalnych, których składnikami są różnego typu minerały. Tych ostatnich znamy ponad 3000, te zaś tworzą kolejnych kilka tysięcy odmian. Istnieje szereg metod ich podziału – z uwzględnieniem składu chemicznego, budowy wewnętrznej, jak również możliwości...
10.04.2012
Autor: Iwona Gajda, Ewa Cieślik*
  Wprowadzenie   Reologia jest nauką zajmującą się odkształcaniem ciał pod wpływem działania sił zewnętrznych. W procesach reologicznych, brany jest pod uwagę tylko ruch cząstek ciała względem siebie. Natomiast nie rozważa się ruchu ciała jako całości. Odkształceniom mogą ulegać zarówno ciała stałe...
2.04.2012
Autor: B. Krajnik, D. Piątkowski, D. Maćkowski, M. Gagoś, E. Tomaszewska, J. Grobelny,
    Abstrakt Przedstawiamy układ mikroskopu konfokalnego wyposażonego w szklaną soczewkę imersyjną do wysokorozdzielczych pomiarów spektroskopowych. Zaprezentujemy rezultat wykorzystania mikroskopu do pomiarów map fluorescencji pojedynczej monowarstwy Langmuira-Blodgetta zawierającej kompleksy...
16.03.2012
Autor: Andrzej Muszyński*
Wstęp W mediach znaleźć można często informacje o meteorach bądź asteroidach stanowiących potencjalne zagrożenie dla życia na Ziemi. Takie przekonanie w opinii publicznej ugruntowały hollywoodzkie filmy katastroficzne. Jednak nie mniej ważne, choć mniej nagłaśniane, są badania meteorytów, czyli...
8.03.2012

Strony