Artykuły

Autor: Jakub Bartyzel, Marta Pycia, Jarosław M. Nęcki
  Bardzo rzadko wymienia się wodór wśród gazów cieplarnianych. Należy o tym jednak wspomnieć, gdy stoimy na progu epoki stosowania wodoru, jako nośnika energii. Trudno uwierzyć, że przy planowanym zastosowaniu wodoru na tak szeroką skalę niewiele wiemy o poszczególnych ogniwach jego cyklu w...
14.10.2012
Autor: Dorota Kręgiel
  Obecnie szacuje się, że klasyczne metody płytkowe pozwalają na oznaczenie zaledwie 1-10% składu populacji stanowiącej określony ekosystem [1]. Rozbieżności między wynikami badań mikroskopowych a hodowlanych wynikają głównie z niemożności symulowania warunków środowiskowych zapewniających wzrost...
19.09.2012
Autor: Alfred Tramer, Teresa Topolnicka, Teresa Kordas, Halina Wałega – Chwastek, Teresa Wala*
    W trakcie prowadzenia prac związanych z budową estakady drogowej, w terminie 2 tygodni od położenia izolacji zaobserwowano powstawanie pęcherzy gazowych. Gazy zbierały się pomiędzy warstwą materiału gruntującego, a warstwą izolacji. Celem podjętych prac badawczych było określenie przyczyn...
6.09.2012
Autor: Andrzej Piątkowski*
    Wstęp   Jednym z ważnych zadań inżynierii materiałowej jest poszukiwanie związków pomiędzy istotnymi z technologicznego punktu widzenia właściwościami materiału polikrystalicznego, a jego mikrostrukturą. Istotnym problemem staje się poszukiwanie takich cech mikrostruktury, które opisują...
15.08.2012
Autor: Renata Suwak, Barbara Lipowska*
    Wstęp   Mianem analizy termicznej określano początkowo wszystkie metody badawcze, w których badano własności fizyczne próbki w funkcji temperatury. Obecnie pod pojęciem analizy termicznej rozumie się określenie zmian właściwości próbki w wyniku narzuconego programu temperaturowego,...
2.08.2012
Autor: Elwira Lasoń, Jan Ogonowski*
    Kapsułkowanie – metoda immobilizacji materiałów bioaktywnych     Wstęp   Kapsułkowanie jest techniką, za pomocą której jeden materiał lub mieszanina materiałów jest powlekana bądź zamykana wewnątrz innego materiału lub układu. Materiał powlekany nazywany jest aktywnym lub rdzeniem,...
16.07.2012
Autor: Leszek Siergiejczyk*
           Za pomocą spektroskopii NMR zbadano sześć (3 anionowe i 3 niejonowe) spośród najpowszechniej stosowanych surfaktantów. Wyznaczono zakresy przesunięć chemicznych charakterystyczne dla poszczególnych substancji. Wyznaczono krzywe wzorcowe pozwalające selektywnie oznaczać zawartość...
28.06.2012
Autor: Teresa Topolnicka*, Michał Iwaniec**
    Celem każdego laboratorium jest wykonywanie pomiarów, które będą pewne. Aby to zapewnić, należy wypracować metody, które zapewnią wysoką jakość funkcjonowania metody pomiarowej. Dla laboratoriów, które są na początku drogi do walidacji swoich metod, może się ona wydawać długa i trudna, dlatego...
27.05.2012
Autor: Anna Białk, Piotr Stepnowski*
    Dzięki ogromnym nakładom przemysłu farmaceutycznego przy jednoczesnym postępie nauki i rozwoju technik badawczych osiągnięto bardzo wiele korzyści w dziedzinie farmaceutycznej ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Jednakże mówiąc o osiągnięciach w dziedzinie farmakoterapii, należy także pamiętać o...
23.04.2012
Autor: Robert Jagodziński, Witold Szczuciński*
  Skorupa ziemska jest zbudowana z mas skalnych, których składnikami są różnego typu minerały. Tych ostatnich znamy ponad 3000, te zaś tworzą kolejnych kilka tysięcy odmian. Istnieje szereg metod ich podziału – z uwzględnieniem składu chemicznego, budowy wewnętrznej, jak również możliwości...
10.04.2012

Strony